Το παρακατω τεστ αξιολογησης πρεπει να συμπληρωθει μεχρι την της 15/6/2016. Μπορειτε να στειλετε τις απαντησεις ειτε στο προσωπικο μου inbox ειτε στο ενακολουθη διευθυνση email nkoukos@hotmail.com

      ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ο


Ques 1 : Which of the following are NOT true about .NET Framework?

1. It provides a consistent object-oriented programming environment whether 

    object code is stored and executed locally, executed locally but Internet-   

    distributed, or executed remotely.

2.It provides a code-execution environment that minimizes software deployment and versioning conflicts.

3.It provides a code-execution environment that promotes safe execution of code, including code created by an

    unknown or semi-trusted third party.

4.It provides different programming models for Windows-based applications and Web-based applications.

5.It provides an event driven programming model for building Windows Device Drivers.

(A) 1, 2

(B) 2, 4

(C) 4, 5

(D) 1, 2, 4

Ques 2 : Which file contains configuration data for each unique URl resource used in project?

(A) web.config

(B) global.asax

(C) webapplication.vsdisco

(D) assemblyinfo.cs

Ques 3 : Which of the following namespaces used in C#.NET?

(A) using System;

(B) using System.Collections.Generic;

(C) using System.Windows.Forms;

(D) All of the above are used

Ques 4 : If a class is using an interface, it must

(A) contain the same methods as the interface

(B) inherit the properties of the interface

(C) create an interface object

(D) all of the above

Ques 5 : Which keyword is used to achieve shadowing in C#?

(A) Abstract

(B) New

(C) Shadow

(D) Sealed

Ques 6 : Which of the following components of the .NET framework provide an extensible set of classes that can be used by any .NET compliant programming language?

(A) .NET class libraries

(B) Common Language Infrastructure

(C) Common Language Runtime

(D) Common Type System

Ques 7 : What is the wild card character in the SQL "like" statement?

(A) * (Asterisk)

(B) # (Pound)

(C) % (Percent)

(D) $ (Dollar)

Ques 8 : Which of the following are not types of access modifiers in C#?

(A) external protect

(B) internal protect

(C) protect

(D) internal

Ques 9 : What is the output of the code public class B : A { }

(A) It defines a class that inherits the public methods of A only.

(B) It defines a class that inherits all the methods of A but the private members cannot be accessed.

(C) Errors

(D) a and b

Ques 10 : Which of the following class cannot be inherited?

(A) Abstract

(B) Sealed

(C) Both

(D) None

Ques 11 : Which of the following jobs are NOT performed by Garbage Collector?

1.Freeing memory on the stack.

2.Avoiding memory leaks.

3.Freeing memory occupied by unreferenced objects.

4.Closing unclosed database collections.

5.Closing unclosed files.

(A) 1, 2, 3

(B) 1, 4, 5

(C) 3, 5

(D) 3, 4

Ques 12 : Identify which is true

(A) DataView ia subset of row and not columns

(B) find can be done only on sorted columns

(C) Sorting can be done on multiple columns

(D) None of these

Ques 13 : Is it possible to store multiple data types in System.Array?

(A) Yes

(B) No

Ques 14 : Sealed Classes cannot be a base class.

(A) True

(B) False

Ques 15 : In C#, the statement that is used to replace multiple if statements is called?

(A) The nestedif statement

(B) The #endif statement

(C) The switch case statement

(D) None of these

Ques 16 : Which of the following .NET components can be used to remove unused references from the managed heap?

(A) Class Loader

(B) Garbage Collector

(C) CTS

(D) CLR

Ques 17 : A master page is merged with a content page ________ in the page execution life cycle

(A) Very early

(B) Very late

(C) Early

(D) Late

Ques 18 : Which of the following is/are not types of arrays in C#?

(A) Single-Dimensional

(B) Multidimensional

(C) Jazzed arrays

(D) Jagged arrays

Ques 19 : ___________________ allow to encapsulate discrete units of functionality and provide a graphical representation of that functionality to the user

(A) object

(B) controls

(C) class

(D) graphics

Ques 20 : Which of these is a valid path declaration?

(A) string strPath="c:\\abc.txt";

(B) string strPath=@"c:\abc.txt";

(C) string strPath="c:/abc.txt";

(D) All of these

Views: 130

Report

Win at School

Commercial Policy

If you are representing a commercial entity, please see the specific guidelines on your participation.

Badge

Loading…

Follow

Awards:

© 2019   Created by Steve Hargadon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service